TIETOSUOJASELOSTE                                                                                                        3.3.2022

 

1. REKISTERIN NIMI


Uusi Mieli Oy:n potilasrekisteri

 

2. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA


Uusi Mieli Oy (3251108-3), Tarja Sassi

Jokipuistontie 1 A 29, 04130 Sipoo

044 572 4668

tarja.sassi@uusimieli.fi

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS


Tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tietosuojalain mukaisesti. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 16 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on laatia ja säilyttää potilasasiakirjat. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä on säädetty tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (298/2009). Potilasasiakirjojen ensisijaisena tehtävänä on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Potilaan kanssa käytyjä keskusteluja ei ole tarpeellista tallentaa tai referoida yksityiskohtaisesti.

 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 § mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin pitää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (298/2009) 10 §:n mukaan tallentaa nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot. Rekisteriin tulee tarvittaessa tallentaa myös potilaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot; potilaan ammatti; potilaan työnantajan vakuutusyhtiö, jos kyseessä saattaa olla työtapaturma tai ammattitauti; vakuutusyhtiö, jos hoidon mahdollisesti maksaa vakuutusyhtiö; tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset.

 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Säännönmukaisia tietolähteitä ovat ensisijaisesti potilaan tapaamisista kertyvä materiaali eli rekisterinpitäjän omasta toiminnasta saadut tiedot. Potilas itse voi luovuttaa omia tietojaan tai antaa suostumuksensa tietojen hakemiseen esimerkiksi potilasta aiemmin hoitaneilta toimijoilta. Perusteena voi olla rekisteröidyn henkilökohtainen suostumus tai lain säännös asiasta.

 

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS


Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä tai sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallisesti antamaa lupaa tai Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13 §:n syytä antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25§). Ilmoitus on tehtävä viipymättä. Potilastietoja voidaan luovuttaa myös terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten (Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) 3§; Tartuntatautilaki 589/1986 23 a §).

 

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. ASIAKKAAN INFORMOINTI


Rekisterissä olevaa henkilöä on informoitava rekisterinpidosta ja hänen oikeuksistaan rekisteritietoihin. Keskeinen lainsäädäntö: EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki. Tämä tietosuojaseloste on luotu asiakkaan informointia varten. Tietojen rekisteröinnistä kerrotaan potilaan ensimmäisen käynnin yhteydessä.

 

 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Potilasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat säädetty Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13§:n mukaan salassa pidettäviksi ja tietosuojalain mukaan suojattaviksi. Tiedot on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin teknisin, fyysisin ja organisatorisin turvatoimin. Manuaalinen aineisto säilytetään lukittavassa tilassa. Digitaalinen tieto on suojattu käytön valvonnalla (yksilölliset käyttäjätunnukset ja salasanat, tietojenkäsittelijöiden toiminnan tallentuminen lokeihin) ja asianmukaisilla tietoturvamenetelmillä.

 

10. OIKEUTESI TIETOJEN SUHTEEN


Sinulla on oikeus saada nähtäväksi rekistereissämme olevat tietosi, pyytää virheellisiin tietoihin oikaisua tai pyytää tallennettujen tietojesi poistoa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Potilasasiakirjojen tarkastamisen tulisi tapahtua ensisijaisesti henkilökohtaisella käynnillä. Pyydettäessä tiedot on annettava kirjallisesti.


Lisätietoja oikeuksistasi (tietosuojavaltuutetun toimiston tietopaketti): https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi.